വിശാലമായ വിവിധ

മേഖലകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇടത്തരം പദ്ധതികൾ.

വികസന മേഖലകളുടെ ഒരു പരിച്ഛേദം ഉൾക്കൊള്ളുന്നു

കേരളത്തിലെ എല്ലാ നൂതന വികസന പദ്ധതികൾക്കും വേണ്ടിയുള്ള ആദ്യത്തെ പോർട്ട് ഓഫ് കോൾ ആണ് കെ-ഡിസ്ക്. അത്യാധുനിക സാങ്കേതികവിദ്യകൾ, ആരോഗ്യ സംരക്ഷണ പരിഹാരങ്ങൾ, പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ ഓട്ടോമൊബൈലുകൾ, ബദൽ വിദ്യാഭ്യാസം, കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം ലഘൂകരിക്കുന്നതിനുള്ള വനവൽക്കരണം, കാർബൺ ന്യൂട്രാലിറ്റി, ജനിതക ഗവേഷണം മുതലായവയെല്ലാം ഇതില്‍ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു.

Other Projects

വൈദ്യുത വാഹന കണ്‍സോര്‍ഷ്യം

ഭാവിക്കായി ഇന്ധനക്ഷമവും കാർബൺ ന്യൂട്രലുമായ യാത്രകളിലേക്ക്

പദ്ധതികൾ കാണുക

കേരള ഇന്നൊവേഷന്‍ ഫണ്ട്

ഇന്നൊവേഷൻ വികസനത്തിനായി ...

പദ്ധതികൾ കാണുക

കേരള മെഡിക്കൽ ടെക്‌നോളജി കൺസോർഷ്യം

ബെസ്റ്റ്-ഇൻ-ബ്രീഡ് സാങ്കേതികവിദ്യ പ്രയോജനപ്പെടുത്തി ....

പദ്ധതികൾ കാണുക

പ്രാദേശിക ഇന്നൊവേഷന്‍ പരിപാടി

സംസ്ഥാനത്ത് പൊതുജനങ്ങൾക്കിടയിൽ നവീകരണത്തെ...

പദ്ധതികൾ കാണുക

മിയാവാക്കി വനവൽക്കരണ പദ്ധതി

പ്രശസ്തമായ ജാപ്പനീസ് മാതൃക ഉപയോഗിച്ച് സംസ്ഥാനത്തെ ...

പദ്ധതികൾ കാണുക

ബഹുപങ്കാളിത്ത ഇടം

സംസ്ഥാനത്ത് സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിച്ച്.....

പദ്ധതികൾ കാണുക

OLOI

Strengthen system for problem solving at the local level. Support in organising innovations locally and integrate the local innovation system of rural innovators with the overall innovation eco-system...

പദ്ധതികൾ കാണുക

ഭിന്നശേഷിക്കാരായ യുവജനങ്ങള്‍ക്കായുള്ള പദ്ധതികള്‍

ഭിന്നശേഷിയുള്ള യുവാക്കളെ പരിമിതികള്‍ക്ക് പുറത്ത് ചിന്തിക്കുകയും ...

പദ്ധതികൾ കാണുക

Talent Search for Youth with Disability

Innovation by Youth with Disabilities (I-YwD) project identifies and empowers persons with disabilities who are self-motivated to formulate and implement innovations in society. Innovation for the fra...

പദ്ധതികൾ കാണുക