കാഴ്ചപ്പാട്

സാങ്കേതികവിദ്യയുടേയും ഉൽപന്ന- സംസ്കരണ നവീകരണങ്ങളുടേയും പുതിയ ദിശകളിലൂടെ, പരിവർത്തനാത്മകവും ധീരവുമായ നൂതന വികസന ആശയങ്ങള്‍ക്ക് സഹായകരവും ആരോഗ്യകരവുമായ ആവാസവ്യവസ്ഥ സൃഷ്ടിക്കുന്ന മത്സരാധിഷ്ഠിതവും എല്ലാവരേയും ഉൾക്കൊള്ളുന്നതുമായ കേരളം.

ദൗത്യം

1.Holistic and Quality Human Development in Kerala

 1.  പങ്കെടുക്കുന്നവരുടെ സർഗ്ഗാത്മക ചിന്തയെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് ഇന്നൊവേഷനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു.
 2. Promoting collaborative, human-centred, real-life, multifaceted-interdisciplinary problem-solving in a framework of design-thinking, bricolage, and maker spaces.
 3. Promoting core values of practice of STEM like scientific temper, searching for uncertainty, recognising ambiguity and learning from failures through past and present learning.
 4. Developing programmes for the workforce to improve their employability and adapt to new forms of work.

2.A Knowledge-centered Technology Based Local Economy with Global Connect

 1. സങ്കീർണ്ണമായ പ്രശ്നങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാന്‍ കഴിവുള്ള ആധുനികരും മത്സരശേഷിയുള്ളവരുമായ സാങ്കേതിക വൈദഗ്ദ്ധ്യമുള്ള തൊഴിലാളികൾ.
 2. Innovative, resilient and environment–friendly development infrastructure for rapid growth.
 3. Modern governance system capable of handling second-generation development issues.

3.Enhanced inclusion, participation, and self-reliance through cutting-edge knowledge and technology.

 1. Enhanced capacities of the marginalised in the current economic environment through protective processes, institutional systems, technology, and multi-stakeholder platforms.

4.Seeding new knowledge-based industries through coordinated projects with the participation of multiple stakeholders.

ലക്ഷ്യങ്ങൾ

 • ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ യുക്തിസഹമായ പ്രയോഗത്തിലൂടെ വികസനത്തിലെ സമ്മർദ്ദമായ വെല്ലുവിളികളെ നേരിടുന്നതിനും ഉൽപ്പാദനക്ഷമത, മത്സരശേഷി, തൊഴിലവസരങ്ങൾ എന്നിവ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും തുല്യവും സമഗ്രവുമായ വികസനം നടപ്പാക്കുന്നതിനും സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്നൊവേഷൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക. 
 • പരീക്ഷണം, റിസ്ക് എടുക്കൽ, സർഗ്ഗാത്മകത എന്നിവ സുഗമമാക്കുന്നതിന് സംസ്ഥാനത്തുടനീളം ഇന്നൊവേഷനുകളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ഒരു ആവാസവ്യവസ്ഥയുടെ സ്ഥാപനം. 
 • ഇന്നൊവേഷനുകളെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും ഭൗതിക, മാനുഷിക വിജ്ഞാന മൂലധന തടസ്സങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കുന്നതിനും വിജ്ഞാന സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയിലെ ടാലന്റ് പൂളിന്റെ, പ്രത്യേകിച്ച് ചെറുപ്പക്കാരുടെ നൈപുണ്യം, മനോഭാവം, പെരുമാറ്റം എന്നിവയെ ശക്തിപ്പെടുത്തുക.
 • അധ്യാപന സ്ഥാപനങ്ങൾ, ഇടത്തരം- ചെറുകിട- സൂക്ഷ്മ വ്യവസായങ്ങൾ, ഗവേഷണ വികസന സ്ഥാപനങ്ങൾ, സർക്കാർ വകുപ്പുകൾ, പൊതു-സ്വകാര്യ മേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾ, തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ, കോർപ്പറേറ്റുകൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെ സ്ഥാപന തലത്തിൽ മികച്ച ഇന്നൊവേഷനുകളെ പിന്തുണച്ച് ഇന്നൊവേഷന്‍ മനോഭാവവും പ്രതിഭയും, പ്രത്യേകിച്ച് യുവാക്കളുടെ, മെച്ചപ്പെടുത്തുക.
 • അറിവ് സൃഷ്ടിക്കലും മാനേജ്മെന്റും ഒപ്പം ഇന്നൊവേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവര അസമമിതികളെ അഭിസംബോധന ചെയ്യലും. 
 • സർവ്വകലാശാലകൾ, ഗവേഷണ കേന്ദ്രങ്ങൾ, അക്കാദമിക് സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവയുമായി സംയോജിച്ച് സംസ്ഥാനത്ത് നാലാം വ്യാവസായിക വിപ്ലവ സാങ്കേതികവിദ്യകൾ മുൻ‌കൂട്ടി വികസിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള കഴിവുകൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള തന്ത്രങ്ങൾ വികസിപ്പിച്ചെടുക്കുകയും കേരള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷനുമായും സംസ്ഥാനത്തെ ഇന്നൊവേഷൻ കളക്ടീവുകളുമായും ചേര്‍ന്ന് സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളുടെ വികസനം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക.
 • വിജ്ഞാന സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയുടെ പ്രധാന മേഖലകളിൽ മികവിന്റെ കേന്ദ്രങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനും, സംസ്ഥാനത്തെ സർവ്വകലാശാലകളുമായും മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളുമായും ചേര്‍ന്ന് വിവിധ മേഖലകളിൽ ഡിജിറ്റൽ പരിവർത്തനത്തിനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിനും സർക്കാരിന് പിന്തുണ നൽകുക. 
 • ഗവേഷണ വികസന കേന്ദ്രങ്ങളിലെ ഗവേഷണം സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളിലേക്കും ഇന്നൊവേഷൻ കളക്റ്റീവുകളിലേക്കും വിവർത്തനം ചെയ്യുന്നതിനായി സർവകലാശാലകളുമായി ചേര്‍ന്ന് സംസ്ഥാനത്ത് ട്രാൻസ്ലേഷൻ എൻജിനീയറിങ്ങിനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കുക 
 • തൃണതലത്തിലേയും ഗ്രാമീണ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളുടെയും ചിട്ടയായ പ്രോത്സാഹനവും അവയെ ഇന്നൊവേഷന്‍ ആവാസവ്യവസ്ഥയുമായി ബന്ധിപ്പിക്കലും
 • പരിസ്ഥിതയെ ദുര്‍ബലപ്പെടുത്താതെയും ജൈവവൈവിധ്യത്തെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കാതെയും അടിസ്ഥാനസൗകര്യ കമ്മി പരിഹരിക്കുകയും വിജ്ഞാന വിപ്ലവത്തിന്റെയും വിനോദസഞ്ചാരത്തിന്റെയും അത്യാധുനിക മേഖലകളിൽ അതിവേഗം കുതിച്ചുയരുകയും ചെയ്യുക.

പതിനാലാം പദ്ധതി പരിപാടി