ആമുഖം

നാടിന്റെ വികസനത്തിന് ഇന്നൊവേഷന്‍

കേരളത്തിന്റെ മുൻ ചീഫ് സെക്രട്ടറി ഡോ. കെ.എം. എബ്രഹാം ചെയർപേഴ്‌സണായ ആറംഗ ഉപദേശക സമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു വകുപ്പായാണ് കെ-ഡിസ്‌ക് ആദ്യം രൂപീകരിച്ചത്. നോളജ് മിഷന്റെ പുതുതായി ചുമതലപ്പെടുത്തിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നതിന് കെ-ഡിസ്‌കിനെ സജ്ജീകരിക്കുന്നതിനായി ശാസ്ത്രം, നൂതന വികസനാശയങ്ങള്‍, സാങ്കേതികവിദ്യ എന്നിവയിൽ പ്രശസ്തരായ ആറ് പേരാണ് കൗൺസിലിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നത്.

കെ-ഡിസ്കിനെ അറിയാം
കെ-ഡിസ്കിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ

സമീപകാല പോസ്റ്റുകൾ

YIP Thematic Talks

0
വിഭാഗങ്ങള്‍
0
തീമുകൾ
0
പ്രോ​ഗ്രാമുകൾ

കെ-ഡിസ്കിന്റെ പദ്ധതികൾ

ബന്ധപ്പെടുക

Thank you for your message. It has been sent.
There was an error trying to send your message. Please try again later.

ബന്ധപ്പെടുക