About2023-01-29T04:25:33+00:00About2023-01-29T04:25:33+00:00About2023-01-29T04:25:33+00:00About2023-01-29T04:25:33+00:00
About

സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഉത്ഭവവും

പരിണാമവും

കേരളത്തിന്റെ മുൻ ചീഫ് സെക്രട്ടറി ഡോ. കെ.എം. എബ്രഹാം ചെയർപേഴ്‌സണായ ആറംഗ ഉപദേശക സമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു വകുപ്പായാണ് കെ-ഡിസ്‌ക് ആദ്യം രൂപീകരിച്ചത്. നോളജ് മിഷന്റെ പുതുതായി ചുമതലപ്പെടുത്തിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നതിന് കെ-ഡിസ്‌കിനെ സജ്ജീകരിക്കുന്നതിനായി ശാസ്ത്രം, നൂതന വികസനാശയങ്ങള്‍, സാങ്കേതികവിദ്യ എന്നിവയിൽ പ്രശസ്തരായ ആറ് പേരാണ് കൗൺസിലിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നത്.

വിവിധ മേഖലകളിലെ തന്ത്രപരമായ മാര്‍ഗങ്ങളെക്കുറിച്ച് കേരള സർക്കാരിന് ആവശ്യമായ ഉപദേശം നല്‍കുകയാണ് കെ-ഡിസ്ക് ചെയ്യുന്നത്. സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ സ്വീകരണം, ഇന്നൊവേഷന്‍, പുരോഗതി തുടങ്ങിയവയില്‍ പുതിയ മേഖലകളെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കും അത്തരം തന്ത്രങ്ങളും പദ്ധതികളും. കൂടാതെ, സംസ്ഥാനത്ത് നൂതനാശയങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് ആരോഗ്യകരവും അനുകൂലവുമായ അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനുള്ള ചുമതലയും കെ-ഡിസ്കില്‍ നിക്ഷിപ്തമാണ്. താഴെപ്പറയുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒന്നോ അതിലധികമോ ലക്ഷ്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കുന്നതിനായി ഇനിപ്പറയുന്നവര്‍ പ്രധാന ആളുകളായി കേരള സർക്കാർ ഒരു സൊസൈറ്റിയായി കെ-ഡിസ്ക് രൂപീകരിക്കുകയും തിരുവിതാംകൂർ-കൊച്ചി ലിറ്റററി, സയന്റിഫിക് ആൻഡ് ചാരിറ്റബിൾ സൊസൈറ്റീസ് ആക്ട്, 1955 പ്രകാരം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു:

കേരളത്തെ ഒരു ഇന്നൊവേഷൻ ഹബ് ആക്കാനുള്ള പുതിയ സര്‍ക്കാരിന്റെ തീരുമാനത്തില്‍ കെ-ഡിസ്കിനുള്ള വർദ്ധിച്ച പങ്ക് കണക്കിലെടുത്ത്, കൗണ്‍സിലിന്റെ ഘടന പൂർണ്ണമായും നവീകരിച്ചു. മുഖ്യമന്ത്രി ചെയർപേഴ്‌സണും ധനമന്ത്രി വൈസ് ചെയർപേഴ്‌സണും വ്യവസായം, ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം, തൊഴിലും നൈപുണ്യവും, കൃഷി മന്ത്രിമാർ അംഗങ്ങളുമായി 2021 മെയ് നാലിന് ഒരു സൊസൈറ്റിയായി കെ-ഡിസ്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു. സംസ്ഥാനത്തെ പ്രധാന സർവകലാശാലകളിലെ വൈസ് ചാൻസലർമാരും സമൂഹത്തിന്റെ വിവിധ മേഖലകളിൽ നിന്നുള്ള വിദഗ്ധരും അടങ്ങുന്നതാണ് ഭരണസമിതി.

Sri. Pinarayi Vijayan

പിണറായി വിജയൻ

ചെയർപേഴ്സൺ

Sri. K.N. Balagopal

കെ.എൻ. ബാലഗോപാൽ

എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് ചെയർപേഴ്‌സൺ

Dr. K.M. Abraham

ഡോ.കെ.എം. എബ്രഹാം

എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് വൈസ് ചെയർപേഴ്‌സൺ

Dr. P.V. Unnikrishnan

ഡോ.പി.വി. ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ

മെമ്പർ സെക്രട്ടറി

ലക്ഷ്യങ്ങൾ

 • ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ യുക്തിസഹമായ പ്രയോഗത്തിലൂടെ വികസനത്തിലെ സമ്മർദ്ദമായ വെല്ലുവിളികളെ നേരിടുന്നതിനും ഉൽപ്പാദനക്ഷമത, മത്സരശേഷി, തൊഴിലവസരങ്ങൾ എന്നിവ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും തുല്യവും സമഗ്രവുമായ വികസനം നടപ്പാക്കുന്നതിനും സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്നൊവേഷൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക.
 • പരീക്ഷണം, റിസ്ക് എടുക്കൽ, സർഗ്ഗാത്മകത എന്നിവ സുഗമമാക്കുന്നതിന് സംസ്ഥാനത്തുടനീളം ഇന്നൊവേഷനുകളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ഒരു ആവാസവ്യവസ്ഥയുടെ സ്ഥാപനം.
 • ഇന്നൊവേഷനുകളെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും ഭൗതിക, മാനുഷിക വിജ്ഞാന മൂലധന തടസ്സങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കുന്നതിനും വിജ്ഞാന സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയിലെ ടാലന്റ് പൂളിന്റെ, പ്രത്യേകിച്ച് ചെറുപ്പക്കാരുടെ നൈപുണ്യം, മനോഭാവം, പെരുമാറ്റം എന്നിവയെ ശക്തിപ്പെടുത്തുക.
 • അധ്യാപന സ്ഥാപനങ്ങൾ, ഇടത്തരം- ചെറുകിട- സൂക്ഷ്മ വ്യവസായങ്ങൾ, ഗവേഷണ വികസന സ്ഥാപനങ്ങൾ, സർക്കാർ വകുപ്പുകൾ, പൊതു-സ്വകാര്യ മേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾ, തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ, കോർപ്പറേറ്റുകൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെ സ്ഥാപന തലത്തിൽ മികച്ച ഇന്നൊവേഷനുകളെ പിന്തുണച്ച് ഇന്നൊവേഷന്‍ മനോഭാവവും പ്രതിഭയും, പ്രത്യേകിച്ച് യുവാക്കളുടെ, മെച്ചപ്പെടുത്തുക.
 • അറിവ് സൃഷ്ടിക്കലും മാനേജ്മെന്റും ഒപ്പം ഇന്നൊവേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവര അസമമിതികളെ അഭിസംബോധന ചെയ്യലും.
 • അറിവ് സൃഷ്ടിക്കലും മാനേജ്മെന്റും ഒപ്പം ഇന്നൊവേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവര അസമമിതികളെ അഭിസംബോധന ചെയ്യലും.
 • വിജ്ഞാന സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയുടെ പ്രധാന മേഖലകളിൽ മികവിന്റെ കേന്ദ്രങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനും, സംസ്ഥാനത്തെ സർവ്വകലാശാലകളുമായും മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളുമായും ചേര്‍ന്ന് വിവിധ മേഖലകളിൽ ഡിജിറ്റൽ പരിവർത്തനത്തിനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിനും സർക്കാരിന് പിന്തുണ നൽകുക.
 • ഗവേഷണ വികസന കേന്ദ്രങ്ങളിലെ ഗവേഷണം സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളിലേക്കും ഇന്നൊവേഷൻ കളക്റ്റീവുകളിലേക്കും വിവർത്തനം ചെയ്യുന്നതിനായി സർവകലാശാലകളുമായി ചേര്‍ന്ന് സംസ്ഥാനത്ത് ട്രാൻസ്ലേഷൻ എൻജിനീയറിങ്ങിനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കുക.
 • ഗവേഷണ വികസന കേന്ദ്രങ്ങളിലെ ഗവേഷണം സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളിലേക്കും ഇന്നൊവേഷൻ കളക്റ്റീവുകളിലേക്കും വിവർത്തനം ചെയ്യുന്നതിനായി സർവകലാശാലകളുമായി ചേര്‍ന്ന് സംസ്ഥാനത്ത് ട്രാൻസ്ലേഷൻ എൻജിനീയറിങ്ങിനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കുക
 • തൃണതലത്തിലേയും ഗ്രാമീണ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളുടെയും ചിട്ടയായ പ്രോത്സാഹനവും അവയെ ഇന്നൊവേഷന്‍ ആവാസവ്യവസ്ഥയുമായി ബന്ധിപ്പിക്കലും
 • പരിസ്ഥിതയെ ദുര്‍ബലപ്പെടുത്താതെയും ജൈവവൈവിധ്യത്തെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കാതെയും അടിസ്ഥാനസൗകര്യ കമ്മി പരിഹരിക്കുകയും വിജ്ഞാന വിപ്ലവത്തിന്റെയും വിനോദസഞ്ചാരത്തിന്റെയും അത്യാധുനിക മേഖലകളിൽ അതിവേഗം കുതിച്ചുയരുകയും ചെയ്യുക.

വിഭാഗങ്ങള്‍

ഒരു ഉൽപ്പന്നത്തെയോ സേവനത്തെയോ സംവിധാനത്തെയോ അത് വികസിപ്പിക്കുന്നവർക്ക് സാമ്പത്തികമായി പ്രയോജനകരമോ സാമൂഹികമായി പ്രസക്തമോ ആയ രീതിയിൽ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുന്ന പ്രക്രിയയാണ് ഇന്നൊവേഷൻ. നവീകരണം പ്രധാനമായും മൂന്ന് തരത്തിലാണ് - ഉൽപ്പന്ന നവീകരണം, പ്രക്രിയാ ഇന്നൊവേഷൻ, വ്യവസ്ഥാപര ഇന്നൊവേഷൻ. കെ-ഡിസ്‌കിന്റെ ഇന്നൊവേഷൻ പ്രോഗ്രാമുകൾ നാല് വിഭാഗങ്ങളിൽ പെടുന്നു. ഓരോന്നും ഒരോ വിഭാഗത്തിന്റെ കുടക്കീഴിലാണ്. ധനകാര്യം, ഭരണം, മനുഷ്യവിഭവശേഷി തുടങ്ങിയ പ്രവർത്തനങ്ങളെ മാനേജ്മെന്റ് സര്‍വീസസാണ് പ്രാപ്തമാക്കുന്നത്.

കെ-ഡിസ്കിന് അതത് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർമാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അഞ്ച് ഡിവിഷനുകളുണ്ട്.

 • പ്ലാനിംഗ്, കോംപീറ്റന്‍സി ഡെവലപ്മെന്റ് ആന്‍ഡ് ഇന്നൊവേഷന്‍ സിസ്റ്റം
 • നൈപുണ്യ, തൊഴില്‍, സംരംഭകത്വം
 • ഇന്നൊവേഷന്‍ സാങ്കേതികവിദ്യകള്‍
 • സാമൂഹിക സംരംഭങ്ങളും ഉള്‍പ്പെടുത്തലും.
 • മാനേജ്മെന്റ് സര്‍വീസസ്
  • ഹ്യൂമന്‍ റിസോഴ്സസ്, അഡ്മിനിസ്ട്രേഷന്‍ ആന്‍ഡ് സര്‍വീസസ്
  • ഫിനാന്‍സ് ആന്‍ഡ് അക്കൗണ്ടിംഗ്
  • പ്രൊക്യുര്‍മെന്റ്

മുകളിലുള്ള ആദ്യത്തെ നാല് ഡിവിഷനുകൾക്ക് പ്രോഗ്രാം മാനേജർമാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ രണ്ട് ഉപവിഭാഗങ്ങളുണ്ട്. വിവിധ സ്കീമുകളും പ്രോഗ്രാമുകളും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന പ്രോഗ്രാം മാനേജർമാരും പ്രോഗ്രാം എക്സിക്യൂട്ടീവുകളും ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് ഡിവിഷനുകൾ.

Select a division to view the details.

ഈ വിഭാഗം സാമൂഹിക മാറ്റം വരുത്താൻ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ള സംരംഭങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും പരിപോഷിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. സാമ്പത്തികമായി സുസ്ഥിരമായ രീതിയിൽ സാമൂഹിക ലക്ഷ്യങ്ങളെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുകയും സാമ്പത്തികമായി പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്ന ആളുകളുടെ അടിസ്ഥാന ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിനുള്ള വരുമാനം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനുള്ള അവസരങ്ങൾ നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു. പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട സമൂഹങ്ങളെ മുഖ്യധാരയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയും അവർക്കിടയിൽ ഇന്നൊവേഷന്‍ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള പദ്ധതികൾ നടത്തുകയും ചെയ്യുക എന്നത് മറ്റൊരു പ്രധാന ലക്ഷ്യമാണ്. സാമൂഹിക സംരംഭങ്ങളും ഉള്‍പ്പെടുത്തിലും വിഭാഗത്തിന് താഴെപ്പറയുന്ന പദ്ധതികളാണുള്ളത്.

സാമൂഹിക സംരംഭങ്ങളും ഉള്‍പ്പെടുത്തിലും വിഭാഗത്തിന് താഴെപ്പറയുന്ന പദ്ധതികളാണുള്ളത്

 1. മറൈൻ മേഖലയില്‍ എൽഎൻജി ഇന്ധനങ്ങളിലേക്കുള്ള പരിവർത്തനം
 2. ഭിന്നശേഷിക്കാരായ യുവജനങ്ങള്‍ക്കായുള്ള പദ്ധതികള്‍
 3. ട്രൈബൽ ഇന്നൊവേഷൻസ്
 4. മിയാവാക്കി വനവൽക്കരണ പദ്ധതി
പദ്ധതികള്‍
ന. പേര് പങ്ക് Mobile / Phone ഇമെയിൽ
—- —- —- —- —-

Executive Director,
നൈപുണ്യ, തൊഴില്‍, സംരംഭകത്വം

Mr. P M Riyas
ed.seed@kdisc.kerala.gov.in
9447874000

വിദ്യാസമ്പന്നരുടെ വലിയൊരു കൂട്ടമാണ് കേരളത്തിലുള്ളത്. അതേസമയം സംസ്ഥാനത്തെ തൊഴിലില്ലായ്മനിരക്കും ഉയർന്നതാണെന്നതാണ് വിരോധാഭാസം. ഇത് പരിഹരിക്കുന്നതിന് കേരളത്തെ ഒരു വിജ്ഞാന സമൂഹമാക്കി മാറ്റാനുള്ള പരിവർത്തന പദ്ധതിക്ക് സർക്കാർ തുടക്കം കുറിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിദ്യാസമ്പന്നരായ തൊഴിലില്ലാത്തവരെ തൊഴിൽ-സജ്ജരാക്കുന്നതിന് വൈദഗ്ദ്ധ്യം, പുനർനൈപുണ്യം, നൈപുണ്യം, നൈപുണ്യചേര്‍ച്ച എന്നിവയുടെ ഒരു ആവാസവ്യവസ്ഥ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ധാരാളം തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനുള്ള ദൗത്യത്തിന്റെ ഭാഗമായി വളർന്നുവരുന്ന സംരംഭകർക്ക് മെന്ററിംഗും ഹാൻഡ്‌ഹോൾഡിംഗും നൽകും.

കേരള നോളജ് ഇക്കണോമി മിഷൻ ഈ ഡിവിഷനു കീഴിലുള്ള പ്രധാന പദ്ധതിയാണ്. 

 1. കേരള നോളജ് ഇക്കണോമി മിഷൻ
പദ്ധതികള്‍

പ്രധാന അംഗങ്ങള്‍

എംപ്ലോയീ കോഡ് പേര് പങ്ക് Mobile / Phone ഇമെയിൽ
 1 ഡോ.പി.എസ്. ശ്രീകല ഡയറക്ടര്‍- ജെന്‍ഡര്‍ ആന്‍ഡ് ലേബര്‍ 9497689809 sreekala@knowledgemission.gov.in
2 ഡോ. സി. മധുസൂദനൻ  State Program Manager, Mobilization 9447222761 madhusudhanan@knowledgemission.kerala.gov.in 
3 ഡയാന തങ്കച്ചന്‍ പ്രോഗ്രാം മാനേജര്‍ 9995205715 diana@knowledgemission.kerala.gov.in
4 നീതു സത്യന്‍ പ്രോഗ്രാം മാനേജര്‍ 9539346399 neethu@knowledgemission.kerala.gov.in
5 നീത സേവ്യര്‍ പ്രോഗ്രാം മാനേജര്‍ 9847140663 neetha@knowledgemission.kerala.gov.in
6 നിധീഷ് ടി.എസ് പ്രോഗ്രാം മാനേജര്‍ 9745091702 nidheesh@knowledgemission.kerala.gov.in
7 ഷായമ്മ സുബൈര്‍ പ്രോഗ്രാം മാനേജര്‍ 9746754461 shayama@knowledgemission.kerala.gov.in
8 സുമാ ദേവി യു.എം പ്രോഗ്രാം മാനേജര്‍ 9746181542 suma@knowledgemission.kerala.gov.in
9 സുമി എം.എ പ്രോഗ്രാം മാനേജര്‍ 9446154319 sumi@knowledgemission.kerala.gov.in
10 അലീമ ആസിഫ് പ്രോഗ്രാം മാനേജര്‍ 8589939042 aleema@knowledgemission.kerala.gov.in
11 അഞ്ജലി കെ..എസ് പ്രോഗ്രാം മാനേജര്‍ 9495501384 anjali@knowledgemission.kerala.gov.in
12 നോര്‍ബു പവിത്രന്‍ പ്രോഗ്രാം മാനേജര്‍ 9947872616 norbu@knowledgemission.kerala.gov.in
13 പാര്‍വതി ജെ പ്രോഗ്രാം മാനേജര്‍ 8281314764 parvathy@knowledgemission.kerala.gov.in
14 സിബി അക്ബര്‍ അലി പ്രോഗ്രാം മാനേജര്‍ 7025559007 sibi@knowledgemission.kerala.gov.in

Executive Director,
Planning, Competency Development, And Innovation System(PCDIS)

Mr. Sudeep Nair
ed.pcdis@kdisc.kerala.gov.in
82899 10104

കെ-ഡിസ്കിന്റെ ഈ വിഭാഗം എല്ലാ തലങ്ങളിലും ഇന്നൊവേഷനുകളെ പരിപോഷിപ്പിക്കുന്നതിലും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിലും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു - വിദ്യാർത്ഥികൾ, ബിസിനസ്സുകാര്‍, പൊതുപ്രവർത്തകർ, പൊതുജനങ്ങൾ എന്നിവർക്കിടയിൽ വിദ്യാഭ്യാസം, ആരോഗ്യ സംരക്ഷണം, കൃഷി, വാഹനങ്ങൾ, മൃഗസംരക്ഷണം, വയോജന സംരക്ഷണം തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ അറിവ് തേടുന്നതിനും ഇന്നൊവേഷനുമുള്ള ഒരു സംസ്കാരം വളർത്തിയെടുക്കുന്നതിന് അവരുടെ കഴിവുകളെ വികസിപ്പിക്കുന്നു.

Strategic Management Subdivision(SMS)

The Strategic Management Subdivision(SMS) would be under the direct control of Member Secretary. Strategic Management Subdivision(SMS)would be undertaking activities relating to developing a model for innovation led development in Kerala through the following activity centers:

 • MSO-Program Secretariat
 • MSO-Information Technology,System and Technical Services
 • Member Secretaies Office Core team
പ്ലാനിംഗ്, കോംപീറ്റന്‍സി ഡെവലപ്മെന്റ് ആന്‍ഡ് ഇന്നൊവേഷന്‍ സിസ്റ്റത്തിന് താഴെപ്പറയുന്ന പദ്ധതികളാണുള്ളത്.

MSO – Program Secretariat

Mr TV Anil Kumar(Team Lead) സീനിയർ കൺസൾട്ടന്റ് anil.kdisc@gmail.com 9447104088
Mr Anoop Markose Mani Programme Manager anoopmani@knowledgemission.kerala.gov.in 9495999690
നിപിന്‍ രാജ് എസ്. Programme Manager spe05@kdisc.kerala.gov.in 9497469080
Ms. Shaghna Nath R U Programme Manager spe07@kdisc.kerala.gov.in 9207488930
Ms Lakshmy K J Programme Manager spe03@kdisc.kerala.gov.in 9188617432
Ms Pavitha K Programme Manager pe13@kdisc.kerala.gov.in 8714619216

Information Technology System and Technical Services

ഷാജി എ.(Team Lead) Programme Consultant pc07@kdisc.kerala.gov.in 9447041550
Mr. Suresh Kumar M സീനിയർ റിസോഴ്സ് പേഴ്സൺ (ഐടി) msureshkumars@hotmail.com 8086880243
Mr. Binu Kumar SJ സീനിയർ കൺസൾട്ടന്റ് sj.binukumar@gmail.com 9446086833
Mr. Arun Krishnan Consultant (HQ) arunk.mundakkal@gmail.com 6238930810
Mr. Abilash A K Junior Consultant (YIP) abilash.kdiscpmu@gmail.com 9899045622
Ms Pooja Jayaprakash Asst Programme Manager pooja.kdisc@gmail.com 9400378485
Mr. Sajad A IT Analyst sajads@gmail.com 7306615582
Ms. Soumya M ടെക്നിക്കൽ അസിസ്റ്റന്റ് soumyamanikandan98@gmail.com 8138902977
Ms. Hanna Haneef ടെക്നിക്കൽ അസിസ്റ്റന്റ് hannahaneef53@gmail.com 7994521285
Mr. Nandhu SB Junior Data Analyst nandhuesbee95@gmail.com 9895513377

Member Secretaries Office(Core)

Ms. Arunima A.(Team Lead) Programme Manager spe04@kdisc.kerala.gov.in 9188617431
Dr.Santhosh V State Programme Manager/Senior Consultant drsanspb@gmail.com 8547434266
Mr.Prakash Matthew Consultant (HQ) prakash@mbyom.com 7839992142
Mr Sujith M Manager- Projects (HQ) suji.ndgd@gmail.com 8547009348
Ms. Athira V പ്രോഗ്രാം എക്സിക്യൂട്ടീവ് pe11@kdisc.kerala.gov.in 7012242774
Ms.Sumitha T S Senior Programme Executive sumithaatkdisc@gmail.com 9995210364

പ്ലാനിംഗ്, കോംപീറ്റന്‍സി ഡെവലപ്മെന്റ് ആന്‍ഡ് ഇന്നൊവേഷന്‍ സിസ്റ്റം

PCDIS Headquarters Team

Communication and Content Management Team
J Mohammed Siyad Consultant – Media & PR jmsd2009@gmail.com 9472 35040
Anupama V A പ്രോഗ്രാം എക്സിക്യൂട്ടീവ് pe20@kdisc.kerala.gov.in 8086024270
Noorjahan A ജൂനിയർ കൺസൾട്ടന്റ് noorja.azeeza@gmail.com 95448 35684
Monitoring and Planning Team
Twinkle Toms Senior Programme Executive spe01.dic.kottayam@kdisc.kerala.gov.in 9495877052
Nanthini M S ജൂനിയർ കൺസൾട്ടന്റ് msnanthinikdisc@gmail.com 8075251907
Partnership and Challenges Team
Sajida Shiraz കൺസൾട്ടന്റ് sajidashirazkdisc@gmail.com 9037132274
Abilash A K ജൂനിയർ കൺസൾട്ടന്റ് abilash.kdiscpmu@gmail.com 9899045622
Arun C M ജൂനിയർ കൺസൾട്ടന്റ് aruncmkdisc@gmail.com 7012505900
HR,IT and MIS
Vishnu Prasad S ജൂനിയർ കൺസൾട്ടന്റ് vishnuprasad.vps07@gmail.com 8893545004
Sandeep D ജൂനിയർ കൺസൾട്ടന്റ് sandeepkdisc@gmail.com 9809702898
Sreejith K G ജൂനിയർ കൺസൾട്ടന്റ് sreejithkgkdisc@gmail.com 9074164214

Young Innovators Programme(YIP)


Mr. Biju Parameswaran
Project Head pc08@kdisc.kerala.gov.in 9562462418
Nipunraj S Delivery Manager pe01.dic.thiruvananthapuram@kdisc.kerala.gov.in 9497469080
Rosmy Davis Delivery Team
Anu Joseph Process Manager pe01.dic.wayanad@kdisc.kerala.gov.in 8089695943
Renu Charkara Remesh Process Team
Jino Sebastion South Zone1
Dipin VS South Zone1 pe10@kdisc.kerala.gov.in 9074989772
Shamil M South Zone1 shamilmohan98@gmail.com 8547761406
Justin B South Zone 2 pe01.dic.kollam@kdisc.kerala.gov.in 9446357494
Abijith Rejith South Zone 2
Sreeni S Center Zone 1 pe01.disc.ernakulam@kdisc.kerala.gov.in 9447371995
Mohamed Shaheed Center Zone 1 pe01.dic.idukki@kdisc.kerala.gov.in 9061123440
Arun Krishnan M S Center Zone 1 arun@brandanswers.in 6238930810
Kiran Dev M Center Zone 2 pe01.dic.palakkad@kdisc.kerala.gov.in 8086250228
Athira Narayan Center Zone 2
Julfar T Center Zone 2 julfar.mj@gmail.com 7403640825
Anu Mariya CJ North Zone pe01.dic.kozhikode@kdisc.kerala.gov.in 9400158529
Daniya George North Zone
Vishakh K North Zone vishakhvannarkaya@gmail.com 8281751577
Athira CM North Zone an29@kdisc.kerala.gov.in 9188617419
Jinsha Rajeevan ICT Manager pe01.dic.kannur@kdisc.kerala.gov.in 9037423084
Rajasree MS Innovation Manager pe01.dic.thrissur@kdisc.kerala.gov.in 7907859196
Kumaresan C S Community Co-ordinators
1 Smt. Sajitha P P എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ (മാനേജ്മെന്റ് സർവീസസ്) exdirms@kdisc.kerala.gov.in 9446333993

ADMINISTRATION & SERVICES

NO Smt.Sheela. G Senior Administrative Officer(Joint secretary to Govt.) —— 9446016153
1 Smt. Renjini A L Section Officer( Admin) adminsob@kdisc.kerala.gov.in 9447399321
2 Sri. Arun M.S Section Officer( Admin) adminsoa@kdisc.kerala.gov.in 9400183292
3 Sri .Jagannath C R Assistant Section Officer(Admin) admina3@kdisc.kerala.gov.in 9947944377
4 Sri .Govind G R. Senior Grade Assistant( Admin) adminb1@kdisc.kerala.gov.in 9497269536
5 Sri.Nisamudheen P Assistant( Admin) adminb3@kdisc.kerala.gov.in 9048178353
6 Smt. Joshitha S R Assistant( Admin) adminb2@kdisc.kerala.gov.in 9447492625
7 Sri. Nanda Kumar P S. Assistant( Admin) admina1@kdisc.kerala.gov.in 9446583588
8 Sri .Praveen V P Assistant (Admin) admina2@kdisc.kerala.gov.in 9447586676
9 Sri.Manu.G പ്രൊജക്ട് എക്സിക്യൂട്ടീവ് (അഡ്മിന്‍) adminpb@kdisc.kerala.gov.in 9495391663
10 Smt. Nyma Shaji പ്രൊജക്ട് എക്സിക്യൂട്ടീവ് (അഡ്മിന്‍) adminpa@kdisc.kerala.gov.in 7025066016
11 Smt. Smitha S Project Assistant (Admin) smithajagathy@gmail.com 9037092781

FINANCE WING

1 Smt. Jalaja Kumari L സീനിയര്‍ ഫിനാന്‍സ് ഓഫീസര്‍ seniorfinanceofficer@kdisc.kerala.gov.in 9995980399
2 Smt. Jaseela.T.P Junior Finance Officer jfo@kdisc.kerala.gov.in 9495626352

FINANCE & ACCOUNTING

1 Smt Sreeletha S L സെക്ഷന്‍ ഓഫീസര്‍ finso@kdisc.kerala.gov.in 9447045465
2 Sri. Prakash S Assistant Section Officer fin1@kdisc.kerala.gov.in 9745052707
3 Smt. Arya S Remanan അസിസ്റ്റന്‍റ് fin3@kdisc.kerala.gov.in 8891283666
4 Smt. Anitha V Senior Grade Assistant fin2@kdisc.kerala.gov.in 9387565758

INTERNAL AUDITING

1 Sri. Saneer M.S സെക്ഷന്‍ ഓഫീസര്‍ finsoaudit@kdisc.kerala.gov.in 9446426426
2 Sri.Arun Kumar N J Assistant Section Officer finaudit1@kdisc.kerala.gov.in 9447500897
3 Sri. Rakesh Krishnan R V Senior Grade Assistant finaudit2@kdisc.kerala.gov.in 7356980516
4 Smt. Shahdara P K അസിസ്റ്റന്‍റ് finaudit3@kdisc.kerala.gov.in 9567249820

വിജ്ഞാന സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയിലേക്കുള്ള കുതിച്ചുചാട്ടത്തിന് കേരളം ഒരുങ്ങുമ്പോൾ, പൗരന്മാരുടെ ദൈനംദിന ജീവിതം എളുപ്പമാക്കുന്നതിന് അത്യാധുനിക സാങ്കേതികവിദ്യകൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടത് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ്, ബ്ലോക്ക്ചെയിൻ, എആർ/വിആർ തുടങ്ങിയ സാങ്കേതികവിദ്യകൾ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണം, കൃഷി, യൂട്ടിലിറ്റികൾ തുടങ്ങിയ വ്യവസായങ്ങളെ പരിവർത്തനം ചെയ്യാൻ വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കുന്നു.

പദ്ധതികള്‍

ഇന്നൊവേഷൻ ടെക്‌നോളജി വിഭാഗം ഇനിപ്പറയുന്ന പ്രോജക്‌ടുകളുടെ മേൽനോട്ടം വഹിക്കുന്നു..

ഉയർന്നുവരുന്ന സാങ്കേതിക പദ്ധതികൾ

 1.  കേരള പോലീസ് വകുപ്പിന് കീഴിലുള്ള പദ്ധതികൾ 
 2. കാർഷിക പദ്ധതികൾ
 3. ആരോഗ്യ പദ്ധതികൾ
 4. കേരള റോഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് കോർപ്പറേഷന്റെ കീഴിലുള്ള പദ്ധതി
 5. കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ കീഴിലുള്ള പദ്ധതികൾ
 6. ബ്ലോക്ക്ചെയിൻ ഉപയോഗിച്ചുള്ള കേരള ലാൻഡ് റെക്കോർഡ് മാനേജ്മെന്റ് - റവന്യൂ വകുപ്പ് 

 

വിഭാഗത്തിലെ അംഗങ്ങള്‍.

ന. പേര് പങ്ക് Mobile / Phone ഇമെയിൽ
1 കൃഷ്ണൻ എൻ.  സ്ട്രാറ്റജിക് കണ്‍സള്‍ട്ടന്റ് 759488801 strategicconsultant.et@kdisc.kerala.gov.in
2 ദീപ്തി മോഹൻ അസിസ്റ്റന്റ് ജനറല്‍ മാനേജര്‍ 9895026721 agm01@kdisc.kerala.gov.in
3 Dr. നിമ്മയ് ജെ.സ്. സീനിയര്‍ പ്രോഗ്രാം എക്സിക്യൂട്ടീവ്- ആരോഗ്യം, റവന്യു, വാട്ടര്‍ അതോറിറ്റി പദ്ധതികള്‍ 9633057792 pe01@kdisc.kerala.gov.in

താഴെപ്പറയുന്ന അംഗങ്ങൾ അടങ്ങുന്ന ഒരു പ്രോജക്ട് മാനേജ്മെന്റ് യൂണിറ്റാണ് ഡിവിഷനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നത്.

ന. പേര് പദവി
1 ഷഫിന്‍ എസ്. Technical Manager 
2 ഷബാന ഫാത്തിം Technical Manager 
3 വൈഷ്ണവ് വി.ആര്‍. Project Executive 
4 ആഷില്‍ദേവ് എന്‍.എസ്. Project Executive 
5 ശ്രീജിത് എന്‍.എസ്. Project Executive 
6 ആരോമല്‍ എം.എസ്. Project Executive 
7 സച്ചിന്‍ ബി.എസ്. Project Executive 
8 ഖനീസു യു. Program Executive
9 അമല്‍ പി.ജെ Program Executive
10 ജിതിന്‍ കുമാര്‍ കെ. Program Executive
11 നിഹാസ് കെ.എസ്. Program Executive
12 അശ്വതി ജി.ജെ. Program Executive
13 മാത്യൂസ് പി. മാത്യു Program Executive
14 ശിവകുമാര്‍ എസ് Program Executive
15 അനീഷ് വി.എല്‍ Program Executive
16 ആദര്‍ശ് ജെ.ആര്‍.  Program Executive
17 സുരാജ് എം.എസ്. മേനോന്‍ Program Executive

സമിതികള്‍

കെ-ഡിസ്‌കിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് പ്രധാന ഉദ്യോഗസ്ഥർ, പങ്കാളികൾ, വിഷയ വിദഗ്ധർ എന്നിവരടങ്ങുന്ന വിവിധ സമിതികളാണ്.

എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റിയെ നിയമിക്കുക, അടുത്ത വര്‍ഷത്തേക്കുള്ള ബജറ്റ് വിശദാംശങ്ങളുള്ള പ്രോജക്റ്റുകൾക്കും പദ്ധതികൾക്കും അംഗീകാരം നൽകുക, വാർഷിക റിപ്പോർട്ട് സ്വീകരിക്കുക, കണക്കുകളുടെ ഓഡിറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പാസാക്കുക, പ്രമേയങ്ങൾ പരിഗണിക്കുക, നിയമങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും ഉണ്ടാക്കുകയും ഭേദഗതി ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക, ചെയർപേഴ്സന്റെ അനുമതിയോടെ അവ നടപ്പിലാക്കുക എന്നിവയാണ് ഭരണസമിതി ചെയ്യുന്നത്.

കെ-ഡി‌സ്കിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് താഴെപ്പറയുന്നവരടങ്ങുന്ന ഭരണസമിതി (ജിബി) ആണ്:

 1. കേരള മുഖ്യമന്ത്രി- ചെയർപേഴ്സൺ
 2. വ്യവസായ മന്ത്രി
 3. ധനകാര്യ മന്ത്രി
 4. കൃഷി മന്ത്രി
 5. ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി
 6. തൊഴിൽ മന്ത്രി
 7. വൈസ് ചെയർപേഴ്സൺ, കേരള സംസ്ഥാന ആസൂത്രണ ബോർഡ്
 8. വൈസ് ചാൻസലർ, കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ഡിജിറ്റൽ സയൻസസ്, ഇന്നൊവേഷൻ ആൻഡ് ടെക്നോളജി
 9. വൈസ് ചാൻസലർ, എപിജെ അബ്ദുൾ കലാം സാങ്കേതിക സര്‍വ്വകലാശാ
 10. വൈസ് ചാൻസലർ, കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ഹെൽത്ത് സയൻസസ്
 11. വൈസ് ചാൻസലർ, കേരള കാര്‍ഷിക സര്‍വ്വകലാശാല
 12. വൈസ് ചാൻസലർ, കേരള വെറ്ററിനറി ആൻഡ് അനിമൽ സയൻസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി
 13. വൈസ് ചാൻസലർ, കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ഫിഷറീസ് ആൻഡ് ഓഷ്യൻ സയൻസ്
 14. വൈസ് ചാൻസലർ, കൊച്ചിൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി
 15. സെക്രട്ടറി, പ്ലാനിംഗ് ആൻഡ് ഇക്കണോമിക് അഫയേഴ്സ്
 16. സെക്രട്ടറി, ധനകാര്യം
 17. ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ, അസാപ് കേരള
 18. ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ, കേരള സ്റ്റാർട്ട്-അപ്പ് മിഷൻ
 19. ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ, ഐസിടി അക്കാദമി ഓഫ് കേരള
 20. ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ, ട്രിവാൻഡ്രം എഞ്ചിനീയറിംഗ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി റിസർച്ച് പാർക്ക്
 21. ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ, ബയോ 360-ലൈഫ് സയൻസസ് പാർക്ക്
 22. ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ, കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ലിമിറ്റഡ്
 23. മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ, കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡെവലപ്‌മെന്റ് കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡ്
 24. ഡയറക്ടർ ജനറൽ, കേരള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ലോക്കൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ
 25. ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ, ടെക്നോപാർക്ക്
 26. എക്സിക്യൂട്ടീവ് വൈസ് ചെയർപേഴ്സൺ, കെ-ഡിസ്ക്
 27. മെമ്പർ സെക്രട്ടറി, കെ-ഡിസ്ക്
 28. എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ, പ്ലാനിംഗ് കോംപിറ്റൻസി ഡെവലപ്‌മെന്റ് ആൻഡ് ഇന്നവേഷൻ സിസ്റ്റംസ്
 29. അന്താരാഷ്‌ട്ര/ദേശീയ ശ്രേഷ്ഠതയുള്ള ഏഴ് വിദഗ്ധരെ ഗവൺമെന്റ് അഞ്ച് വർഷത്തേക്ക് സ്വതന്ത്ര അംഗങ്ങളായി ഇനിപ്പറയുന്ന മേഖലകളിൽ നിയമിക്കും. എന്നാൽ ഇവയിൽ മാത്രമായി അത് പരിമിതപ്പെടുത്തിയിട്ടുമില്ല
 1. നാനോസയൻസ്
 2. ജനിതകവും ജനിതകശാസ്ത്രവും
 3. ഡാറ്റ സയൻസസ്
 4. ഡീപ് ലേണിംഗ്
 5. മെഷീൻ ലേണിംഗ്
 6. ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ്
 7. റോബോട്ടിക്സ്
 8. ഇന്റർനെറ്റ് ഓഫ് തിംഗ്സ്
 9. മെഷീൻ വിഷൻ
 10. റിന്യൂവബിൾ എനർജി
 11. സ്മാർട്ട്, മോഡറേറ്റ്, കോമ്പോസിറ്റ് മെറ്റീരിയലുകൾ
 12. ഇന്നൊവേഷൻ സിസ്റ്റംസ്
 13. ഡിജിറ്റൽ പരിവർത്തനം
 14. കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനവും ആഗോളതാപനവും
 15. സോഷ്യൽ എന്റർപ്രൈസസ്
 16. ഓഗ്മെന്റഡ്/വെർച്വൽ/മിക്സഡ് റിയാലിറ്റി

കെ-ഡിസ്‌കിന്റെ മാനേജ്‌മെന്റ് എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റിയിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്. ഇ.സി ബജറ്റ് അംഗീകരിക്കുകയും ഗവേണിംഗ് ബോഡി അംഗീകരിച്ച പദ്ധതികളുടെയും സ്കീമുകളുടെയും ചെലവ് അംഗീകരിക്കുകയും, സാങ്കേതിക, അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സ്റ്റാഫുകൾക്കായി കരാര്‍ തസ്തികകൾ സൃഷ്ടിക്കുകയും, ഇൻക്രിമെന്റുകൾ നൽകുകയും അല്ലെങ്കിൽ പിഴ ചുമത്തുകയും, കൺസൾട്ടന്റുമാരെ നിയമിക്കുകയും സ്ഥിര ആസ്തികൾ വാങ്ങാൻ തീരുമാനിക്കുകയും ജീവനക്കാരുടെ വിദേശ യാത്രയ്ക്ക് അംഗീകാരം നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു.

കെ-ഡിസ്കിന്റെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റിയില്‍ താഴെപ്പറയുന്നവരാണ് ഉണ്ടാകുക:

 1. വ്യവസായ മന്ത്രി
 2. ധനകാര്യ മന്ത്രി
 3. കൃഷി മന്ത്രി
 4. ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി
 5. തൊഴിൽ മന്ത്രി
 6. എക്സിക്യൂട്ടീവ് വൈസ് ചെയർപേഴ്സൺ, കെ-ഡിസ്ക്
 7. മെമ്പർ സെക്രട്ടറി, കെ-ഡിസ്ക്
 8. വൈസ് ചാൻസലർ, കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ഡിജിറ്റൽ സയൻസസ്, ഇന്നൊവേഷൻ ആൻഡ് ടെക്നോളജി
 9. ഫിനാൻസ് സെക്രട്ടറി അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സെക്രട്ടറി റാങ്കിൽ താഴെയല്ലാത്ത നോമിനി
 10. സെക്രട്ടറി, പ്ലാനിംഗ് ആൻഡ് ഇക്കണോമിക് അഫയേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അഡീഷണൽ സെക്രട്ടറിയുടെ റാങ്കിൽ താഴെയല്ലാത്ത നോമിനി
 11. ഗവേണിംഗ് കൗൺസിലിലെ വിദഗ്ധരിൽ മൂന്ന് പേരെ അഞ്ച് വർഷത്തേക്ക് സ്വതന്ത്ര അംഗങ്ങളായി സർക്കാർ നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യുന്നു
  1. Dr Santhosh Mathew
  2. Mr. S D Shibulal
  3. Mr. Sam Santhosh
 12. എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ (പ്ലാനിംഗ് കോംപിറ്റൻസി ഡെവലപ്‌മെന്റ് ആൻഡ് ഇന്നൊവേഷൻ സിസ്റ്റംസ്)

മുകളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മന്ത്രിമാരിൽ ആരെയെങ്കിലും എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റിയുടെ ചെയർപേഴ്‌സണായി അനുയോജ്യമെന്നു തോന്നുന്ന കാലാവധിയിലേക്ക് ഗവൺമെന്റിന് നാമനിര്‍ദ്ദേശം ചെയ്യാം

ജില്ലാതലത്തിലും സംയോജിത പ്രാദേശിക ഗവൺമെന്റ് തലത്തിലുള്ള ഇന്നൊവേഷൻ ഇക്കോസിസ്റ്റങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് സംസ്ഥാനത്തെ 14 ജില്ലകളിലും ജില്ലാ ഇന്നൊവേഷൻ കൗൺസിലുകൾ രൂപീകരിക്കുന്നു. ജില്ലാ ഇന്നൊവേഷൻ കൗൺസിൽ ഇനിപ്പറയുന്ന അംഗങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു:

 1. ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് (ചെയർപേഴ്സൺ)
 2. കെ-ഡിസ്ക് നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്ത അംഗങ്ങള്‍
 3. കെ-ഡിസ്ക് നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യുന്ന, ജില്ലയിലെ സർവകലാശാല രജിസ്ട്രാർമാർ
 4. കെ-ഡിസ്ക് നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്ത ലീഡ് ബാങ്ക് പ്രതിനിധി
 5. കെ-ഡിസ്ക് നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യുന്ന, ജില്ലയിലെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പാർക്കുകളുടെയോ ടെക്നോപാർക്കുകളുടെയോ ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ
 6. കെ-ഡിസ്ക് നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്ത സൂക്ഷ്മ, ചെറുകിട, ഇടത്തരം സംരംഭക അസോസിയേഷന്റെ പ്രതിനിധി
 7. കെ-ഡിസ്ക് നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്ത, ജില്ലയിലെ സ്റ്റാർട്ട്-അപ്പ് മിഷൻ ഇൻകുബേഷൻ സെന്ററിന്റെ പ്രതിനിധി
 8. ജില്ലാ കളക്ടർ (സെക്രട്ടറി)

ജില്ലാ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങള്‍

എംപ്ലോയീ കോഡ് പേര് പദവി ജില്ല Contact no Mail id
D01E17 നിപുണ്‍ രാജ് ഡിഐസി പ്രോഗ്രാം എക്സിക്യൂട്ടീവ് തിരുവനന്തപുരം 9188617409 pe01.dic.thiruvananthapuram@kdisc.kerala.gov.in
D01E13 ജസ്റ്റിൻ ബി. ഡിഐസി പ്രോഗ്രാം എക്സിക്യൂട്ടീവ് കൊല്ലം 9446357494 pe01.dic.kollam@kdisc.kerala.gov.in
D01E12 ജിന്റോ സെബാസ്റ്റ്യൻ ഡിഐസി പ്രോഗ്രാം എക്സിക്യൂട്ടീവ് പത്തനംതിട്ട 9188617424 pe01.dic.pathanamthitta@kdisc.kerala.gov.in
  –  ആലപ്പുഴ – 
D01E09 ദിപിൻ വി.എസ്. ഡിഐസി പ്രോഗ്രാം എക്സിക്യൂട്ടീവ് കോട്ടയം 9074989772 pe10@kdisc.kerala.gov.in
D01E21 ശ്രീനി എസ്. ഡിഐസി പ്രോഗ്രാം എക്സിക്യൂട്ടീവ് എറണാകുളം 9447371995 pe01.disc.Ernakulam@kdisc.kerala.gov.in
D01E15 മുഹമ്മദ് ഷഹീദ് പി. ഡിഐസി പ്രോഗ്രാം എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഇടുക്കി 8714619206 pe01.dic.idukki@kdisc.kerala.gov.in
D01E20 രാജശ്രീ എം.എസ് ഡിഐസി സീനിയര്‍ പ്രോഗ്രാം എക്സിക്യൂട്ടീവ് തൃശൂര്‍ 7907859196 pe01.dic.thrissur@kdisc.kerala.gov.in
D01E16 മുഹമ്മദ് നബീല്‍ ഡിഐസി പ്രോഗ്രാം എക്സിക്യൂട്ടീവ് മലപ്പുറം 9847020825 pe01.dic.Malappuram@kdisc.kerala.gov.in
D01E14 കിരണ്‍ ദേവ് എം. ഡിഐസി പ്രോഗ്രാം എക്സിക്യൂട്ടീവ് പാലക്കാട് 8086250228 pe01.dic.palakkad@kdisc.kerala.gov.in
D01E07 അനു ജോസഫ് ഡിഐസി പ്രോഗ്രാം എക്സിക്യൂട്ടീവ് വയനാട് 8089695943 pe01.dic.wayanad@kdisc.kerala.gov.in
D01E08 അനു മരിയ ഡിഐസി സീനിയര്‍ പ്രോഗ്രാം എക്സിക്യൂട്ടീവ് കോഴിക്കോട് 9400158529 pe01.dic.kozhikode@kdisc.kerala.gov.in
D01E11 ജിൻഷാ രാജീവൻ ഡിഐസി സീനിയര്‍ പ്രോഗ്രാം എക്സിക്യൂട്ടീവ് കണ്ണൂര്‍ 9037423084 pe01.dic.kannur@kdisc.kerala.gov.in
D01E10 ജെയ്‌മോൻ തോമസ് ഡിഐസി പ്രോഗ്രാം എക്സിക്യൂട്ടീവ് Kasargod 9074989772 pe01.dic.kasaragod@kdisc.kerala.gov.in

വിവിധ ജില്ലകളിലെ ഡിഐസിമാരുടെ പട്ടിക

തിരുവനന്തപുരം

ന. പേര് പദവി മൊബൈല്‍ ഇമെയിൽ
1 ശ്രീനിവാസ പൈ ജി. ലീഡ് ജില്ലാ മജിസ്ട്രേറ്റ് +91 94 861 67983 leadbanktvm@gmail.com
2 നവജ്യോത് ഖോസ ഐഎഎസ് ജില്ലാ കളക്ടര്‍  +91 94 477 00222 dctvm.ker@nic.in
3 ഡോ. സുരേഷ് കുമാര്‍  ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ്  +91 98 957 00135 dptvpm@gmail.com
4 ജോണ്‍ എം. തോമസ് സിഇഒ, ടെക്നോപാര്‍ക്ക് +91 81 297 25555 ceo@technopark.org
5 സത്യദാസ് എല്‍. പ്രസിഡന്റ് എംഎസ്എംഇ അസോസിയേഷന്‍  +91 94 471 28235 shineindustries.si@gmail.com
6 അശോക് കുര്യന്‍ ഡയറക്ടര്‍, ഇന്‍കുബേഷന്‍, കെഎസ്‌യുഎം +91 94 477 13627 akp@startupmission.in

കൊല്ലം

ന. പേര് പദവി മൊബൈല്‍ ഇമെയിൽ
1 അഡ്വ. സാം കെ. ഡാനിയേല്‍ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് +91 94 470 93446 samkdaniel24@gmail.com
2 റീന സൂസന്‍ ചാക്കോ ലീഡ് ബാങ്ക് മാനേജര്‍സതീഷ് സി. +91 94 477 42651 ldmkollam@gmail.com
3 ജോണ്‍ എം. തോമസ് സിഇഒ, ടെക്നോപാര്‍ക്ക് +91 81 297 25555 ceo@technopark.org
4 കെ. രാജീവ് പ്രസിഡന്റ്, കെഎസ്എസ്ഐഎ +91 94 471 45670 krajeevkollam@gmail.com
5 ബി. അബ്ദുല്‍ നാസര്‍ ഐഎഎസ് ജില്ലാ കളക്ടര്‍ +91 94 477 95500, 0474-2794900 dcklm.ker@nic.in

ആലപ്പുഴ

ന. പേര് പദവി മൊബൈല്‍ ഇമെയിൽ
1 കെ.ജി. രാജേശ്വരി  ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് +91 94 463 84386 dpalpy@gmail.com
2 വിനോദ് കുമാര്‍ വി. ലീഡ് ബാങ്ക് മാനേജര്‍സതീഷ് സി. +91 62 825 98276, +91 99 956 77940 ibalpy@sbi.co.in
3 സിഇഒ, ടെക്നോപാര്‍ക്ക് Pending
4 വി.കെ. ഹരിലാല്‍ പ്രസിഡന്റ്, കെഎസ്എസ്ഐഎ +91 98 472 30058 venicepemt@gmail.com
5 എ. അലക്സാണ്ടര്‍ ഐഎഎസ് ജില്ലാ കളക്ടര്‍ +91 94 471 29011 dcalp.ker@nic.in

പത്തനംതിട്ട

ന. പേര് പദവി മൊബൈല്‍ ഇമെയിൽ
1 അമ്പിളി പി.എല്‍. ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് മാനേജര്‍, ഇന്‍ഡസ്ട്രിയല്‍ പാര്‍ക്ക് അടൂര്‍, കുന്നന്താനം ambilypl@kinfra.org
2 മോര്‍ളി ജോസഫ് എംഎസ്എംഇ അസോസിയേഷന്‍ പ്രസിഡന്റ് morlymrv@gmail.com
3 ഡോ. നരസിംഹുഗാരി ടി.എല്‍. റെഡ്ഡി ജില്ലാ കളക്ടര്‍ പത്തനംതിട്ട dcpta.ker@nic.in
4 ഓമല്ലൂര്‍ ശങ്കരര്‍ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് dpptta@gmail.com
5 വി. വിജയകുമാരന്‍ ലീഡ് ബാങ്ക് മാനേജര്‍, പത്തനംതിട്ട lbpathanam@sbi.co.in

കോട്ടയം

ന. പേര് പദവി മൊബൈല്‍ ഇമെയിൽ
1 നിര്‍മല ജിമ്മി ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് kottayamdp@gmail.com
2 പ്രൊഫ. ഡോ. പ്രകാശ് കുമാര്‍ ബി. എം.ജി സര്‍വ്വകലാശാല രജിസ്ട്രാര്‍ registrar@mgu.ac.in
3 എ.എ. ജോണ്‍ ലീഡ് ബാങ്ക് മാനേജര്‍സതീഷ് സി. lbktm@sbi.co.in
4 അബ്രഹാം കുര്യാക്കോസ് എംഎസ്എംഇ അസോസിയേഷന്‍ പ്രസിഡന്റ് perfectcorp@yahoo.com
5 ഷെറിന്‍ സാം ജോസ് സ്റ്റാര്‍ട്ടപ് ഇന്‍ക്യുബേഷന്‍ സെന്റര്‍ sherinsamjose@amaljyothi.ac.in
6 എം. അഞ്ജന ഐഎഎസ് ജില്ലാ കളക്ടര്‍ dcktm.ker@nic.in

ഇടുക്കി

ന. പേര് പദവി മൊബൈല്‍ ഇമെയിൽ
1 ജിജി കെ. ഫിലിപ്പ് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്‍റ്, ഇടുക്കി +91 94 461 37147 jijikphilipanakkara12@gmail.com, dptidk@gmail.com
2 രാജഗോപാലന്‍ ജി. ലീഡ് ബാങ്ക് മാനേജര്‍ ഇടുക്കി +91 94 955 90777 cmldmidukki@gmail.com
3 ബേബി ജോര്‍ജ് പ്രസിഡന്റ് കെഎസ്എസ്ഐഎ +91 94 465 01178 babygeorge.george@gmail.com
4 എച്ച്. ദിനേശന്‍ ജില്ലാ കളക്ടര്‍ ഇടുക്കി +91 94 470 32252 dineshanh@gmail.com, dcidk.ker@nic.in
5 അനില്‍കുമാര്‍ വി.എം. അസി. പ്രൊഫ, ഇലക്ട്രിക്കല്‍ എന്‍ജിനീയറിംഗ്, ഗവ. എന്‍ജിനീയറിംഗ് കോളജ്, ഇടുക്കി +91 94 471 68426 anilkumarvm@gecidukki.ac.in
6 മോളിസണ്‍ കെ. ജോസ് ജില്ലാ ഉച്ചഭക്ഷണ ഓഫീസര്‍ ഇടുക്കി (റിട്ട.) +91 94 475 25881 josemolison@gmail.com
7 ഷാഹുല്‍ ഹമീദ് ജില്ലാ ഫെസിലിറ്റേറ്റര്‍ കില +91 94 462 12594 mmshameedsha@gmail.com

എറണാകുളം

ന. പേര് പദവി മൊബൈല്‍ ഇമെയിൽ
1 ഉല്ലാസ് തോമസ് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ullasthomas369@gmail.com 
2 ഡോ. ബി. മനോജ് കുമാര്‍ രജിസ്ട്രാര്‍ കുഫോസ് registrar@kufos.ac.in 
3 ഡോ. മീര വി. രജിസ്ട്രാര്‍ കുസാറ്റ് registrar@cusat.ac.in 
4 സതീഷ് സി. ലീഡ് ബാങ്ക് മാനേജര്‍സതീഷ് സി. ldm@unionbankofindia.com, ldmekm2018@gmail.com
5 ജോണ്‍ എം. തോമസ് സിഇഒ, ഇന്‍ഫോപാര്‍ക്ക് ceosdesk@technopark.org
6 പി.ജെ. ജോസ് എംഎസ്എംഇ അസോസിയേഷന്‍ പ്രസിഡന്റ്,എറണാകുളം jpj1960@gmail.com
7 സ്റ്റാര്‍ട്ടപ് മിഷന്‍ Pending
8 സുഹാസ് എസ്. ഐഎഎസ് ജില്ലാ കളക്ടര്‍, എറണാകുളം ernakulamdc@gmail.com

തൃശൂര്‍

ന. പേര് പദവി മൊബൈല്‍ ഇമെയിൽ
1 പി.കെ. ഡേവിസ് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് pkdavismaster250@gmail.com, dpttsr@gmail.com
2 ഡോ. എ.കെ. മനോജ്കുമാര്‍ രജിസ്ട്രാര്‍. കേരള ആരോഗ്യ സര്‍വ്വകലാശാല registrar@kuhs.ac.in
3 സക്കീര്‍ ഹുസൈന്‍ രജിസ്ട്രാര്‍, കേരള കാര്‍ഷിക സര്‍വ്വകലാശാല registrar@kau.in
4 അനില്‍കുമാര്‍ കെ.കെ. ലീഡ് ബാങ്ക് മാനേജര്‍സതീഷ് സി. lbothrissur@canarabank.com
5 ഗീഷ എ.കെ അസി. മാനേജര്‍ (ടെക്നിക്കല്‍), കിന്‍ഫ്ര പാര്‍ക്ക് geesha@kinfra.org
6 നോബി ജോസഫ് എംഎസ്എംഇ അസോസിയേഷന്‍ പ്രസിഡന്റ് noby1508@gmail.com
7 എസ്. ഷാനവാസ്  ജില്ലാ കളക്ടര്‍ tsrcoll.ker@nic.in

പാലക്കാട്

ന. പേര് പദവി മൊബൈല്‍ ഇമെയിൽ
1 കെ. ബിനുമോള്‍ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് dptpkd@gmail.com, binulalbhavan@gmail.com
2 മൃണ്‍മയി ജോഷി ഐഎഎസ് ജില്ലാ കളക്ടര്‍ dcpkd.ker@nic.in
3 അനില്‍ ഡി. ലീഡ് ബാങ്ക് മാനേജര്‍സതീഷ് സി. lbopalghat@canarabank.com
4 അനീഷ് എ.എസ്. ജൂനിയര്‍ മാനേജര്‍ ടെക്നിക്കല്‍ aneesh@kinfra.org
5 മുരളി കൃഷ്ണന്‍ പ്രൊജക്ട് മാനേജര്‍, കിന്‍ഫ്ര ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ഇന്‍ഡസ്ട്രിയല്‍ ആന്‍ഡ് ടെക്സ്റ്റൈല്‍ പാര്‍ക്ക്. പാലക്കാട് muralikrishnan@kinfra.org
6 എ.കെ. ഗീഷ അസി. മാനേജര്‍ (ടെക്നിക്കല്‍) geesha@kinfra.org
7 ടി.വി. മമ്മു പ്രസിഡന്റ് എംഎസ്എംഇ അസോസിയേഷന്‍, പാലക്കാട് tvnoushad@gmail.com
8 വിഗ്നേഷ് സ്റ്റാര്‍ട്ടപ് ഇന്‍ക്യുബേഷന്‍ സെന്റര്‍ vignesh@startupmission.in

മലപ്പുറം

ന. പേര് പദവി മൊബൈല്‍ ഇമെയിൽ
1 കെ. ബിനുമോള്‍ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് dptpkd@gmail.com, binulalbhavan@gmail.com
2 മൃണ്‍മയി ജോഷി ഐഎഎസ് ജില്ലാ കളക്ടര്‍ dcpkd.ker@nic.in
3 അനില്‍ ഡി. ലീഡ് ബാങ്ക് മാനേജര്‍സതീഷ് സി. lbopalghat@canarabank.com
4 അനീഷ് എ.എസ്. ജൂനിയര്‍ മാനേജര്‍ ടെക്നിക്കല്‍ aneesh@kinfra.org
5 മുരളി കൃഷ്ണന്‍ പ്രൊജക്ട് മാനേജര്‍, കിന്‍ഫ്ര ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ഇന്‍ഡസ്ട്രിയല്‍ ആന്‍ഡ് ടെക്സ്റ്റൈല്‍ പാര്‍ക്ക്. പാലക്കാട് muralikrishnan@kinfra.org
6 എ.കെ. ഗീഷ അസി. മാനേജര്‍ (ടെക്നിക്കല്‍) geesha@kinfra.org
7 ടി.വി. മമ്മു പ്രസിഡന്റ് എംഎസ്എംഇ അസോസിയേഷന്‍, പാലക്കാട് tvnoushad@gmail.com
8 വിഗ്നേഷ് സ്റ്റാര്‍ട്ടപ് ഇന്‍ക്യുബേഷന്‍ സെന്റര്‍ vignesh@startupmission.in

കോഴിക്കോട്

ന. പേര് പദവി മൊബൈല്‍ ഇമെയിൽ
1 ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് dpkkde@gmail.com
2 ഡോ. ഇ.കെ. സതീഷ് സര്‍വ്വകലാശാല രജിസ്ട്രാര്‍ reg@uoc.ac.in
3 മുരളീധരന്‍ ടി.എം. ലീഡ് ബാങ്ക് മാനേജര്‍സതീഷ് സി. lbocalicut@canarabank.com
4 കന്നിക്കുളത്തില്‍ ഗോപാലന്‍ അജിത്കുമാര്‍ സിഇഒ, ഇന്‍ഡസ്ട്രിയല്‍ പാര്‍ക്ക്
5 സിഇഒ ടെക്നോപാര്‍ക്ക്
6 എം. അബ്ദു റഹിമാന്‍ എംഎസ്എംഇ അസോസിയേഷന്‍ പ്രസിഡന്റ്/സെക്രട്ടറി mv.raheem@yahoo.com
7 പ്രീതി എം. സ്റ്റാര്‍ട്ടപ് ഇന്‍ക്യുബേഷന്‍ സെന്റര്‍  preethi@nitc.ac.in,     tbi@nitc.ac.in
8 ശ്രീറാം സാംബശിവ റാവു ജില്ലാ കളക്ടര്‍ dckzk.ker@nic.in

വയനാട്

ന. പേര് പദവി മൊബൈല്‍ ഇമെയിൽ
1 ഷംഷാദ് മരക്കാര്‍ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് dpwynd@gmail.com
2 ഡോ. സുധീര്‍ ബാബു സര്‍വ്വകലാശാല രജിസ്ട്രാര്‍ registrar@kvasu.ac.in
3 ജി. വിനോദ് ലീഡ് ബാങ്ക് മാനേജര്‍സതീഷ് സി. lbokalpetta@canarabank.com
4 റംല എന്‍. ഇന്‍ഡ്സ്ട്രിയല്‍ പാര്‍ക്ക്, പാര്‍ക്ക് മാനേജര്‍ ramlasby@gmail.com
5 കൃഷ്ണദാസ് കെ. ഇന്‍ഡ്സ്ട്രിയല്‍ പാര്‍ക്ക്, മാര്‍ക്കറ്റിംഗ് മാനേജര്‍ ആന്‍ഡ് എസ്റ്റേറ്റ് മാനേജര്‍ krishnadas126@gmail.com
6 ടി.ഡി. ജൈനന്‍ എംഎസ്എംഇ അസോസിയേഷന്‍, കെഎസ്എസ്ഐ പ്രസിഡന്റ് jainantd@gmail.com
7 മാത്യു തോമസ് എംഎസ്എംഇ അസോസിയേഷന്‍ /കെഎസ്എസ്ഐ സെക്രട്ടറി excelagrofoods@gmail.com
8 കലാവതി പി.എസ് സ്റ്റാര്‍ട്ടപ് ഇന്‍കുബേഷന്‍ സെന്റര്‍ / ജില്ലാ വ്യവസായ കേന്ദ്രം,വയനാട് dicwyd@gmail.com
ഡോ. അദീല അബ്ദുള്ള ഐഎഎസ് ജില്ലാ കളക്ടര്‍ dcwayanad@gmail.com

കണ്ണൂര്‍

ന. പേര് പദവി മൊബൈല്‍ ഇമെയിൽ
1 ദിവ്യ പി.പി ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് divyadivyaji@gmail.com
2 മുഹമ്മദ് ഇ.വി.പി. സര്‍വ്വകലാശാല രിജസ്ട്രാര്‍ (ഇന്‍ ചാര്‍ജ്) registrar@kannuruniv.ac.in
3 ഫ്രോണി ജോണ്‍ പി. ലീഡ് ബാങ്ക് മാനേജര്‍സതീഷ് സി. ldo.kannur@syndicatebank.co.in
4 രൂപ വി.കെ മാനേജര്‍, കിന്‍ഫ്ര ഇന്‍ഡസ്ട്രിയല്‍ പാര്‍ക്ക് roopalovelingmail.com
5 ബിവിന്‍ ബാബു അസി. മാനേജര്‍, കെഎസ്ഐഡിസി ഇന്‍ഡസ്ട്രിയല്‍ ഗ്രോത്ത് സെന്റര്‍ bivin@ksidcmail.org
6 ജീവരാജ് നമ്പ്യാര്‍ എംഎസ്എംഇ അസോസിയേഷന്‍ സെക്രട്ടറി kaveripipe@yahoo.com
7 നിതിന്‍ മാധവന്‍ സ്റ്റാര്‍ട്ടപ് ഇന്‍ക്യുബേഷന്‍ സെന്റര്‍ kannurtechnolodge@gmail.com
8 ടി.വി.സുഭാഷ് ഐഎഎസ് ജില്ലാ കളക്ടര്‍ dcknr.ker@nic.in

കാസര്‍ഗോഡ്

ന. പേര് പദവി മൊബൈല്‍ ഇമെയിൽ
1 ബേബി ബാലകൃഷ്ണന്‍  ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് kdpksd@gmail.com
2 ഡോ. രാജേന്ദ്ര പിലാങ്കട്ട രജിസ്ട്രാര്‍ ഇന്‍ ചാര്‍ജ്, സെന്‍ട്രല്‍ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് കേരള praj74@cukerala.ac.in
3 എന്‍. കണ്ണന്‍ ലീഡ് ബാങ്ക് മാനേജര്‍സതീഷ് സി. ldokasargod@gmail.com
4 പി. മുരളീധരന്‍  പ്രൊജക്ട് മാനേജര്‍, കിന്‍ഫ്ര, കാസര്‍ഗോഡ്  kinfra.ksd@gmail.com
5 രവീന്ദ്രന്‍ പി.വി. കെഎസ്എസ്ഐഎ പ്രസിഡന്റ് vishalraveendran2@gmail.com
6 അശോക്  സ്റ്റാര്‍ട്ടപ് ഇന്‍ക്യുബേഷന്‍ സെന്റര്‍ akp@startupmission.in
7 സജിത് ബാബു ഐഎഎസ് ജില്ലാ കളക്ടര്‍ dckas.ker@nic.in

ജില്ലാതല ക്ലസ്റ്ററുകളും ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളും

ക്ര.ന. ജില്ല ക്ലസ്റ്റര്‍ മെന്റര്‍ സ്ഥാപനം
1 ആലപ്പുഴ കുട്ടനാട് ഇനിഷ്യേറ്റീവ്സ് കാര്‍മല്‍ സിഒഇ
2 ആലപ്പുഴ എടനാട് പ്രിന്റിംഗ് ക്ലസ്റ്റര്‍ മഹാഗുരു ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി
3 ഇടുക്കി മറയൂര്‍ ശര്‍ക്കര ക്ലസ്റ്റര്‍ അമല്‍ ജ്യോതി സിഒഇ
4 ഇടുക്കി ട്രൈബല്‍ പ്രൊഡക്ട്സ് കമ്പനി ഡിസിഎസ്എംഎടി
5 ഇടുക്കി തങ്കമണി മരിയന്‍ കോളജ് കുട്ടിക്കാനം
6 കൊല്ലം ഹാന്‍ഡ്‌ലൂം ക്ലസ്റ്റര്‍ ചാത്തന്നൂര്‍ കെഎസ്എംബിസി, എസ്എന്‍ പോളിടെക്നിക്
7 കൊല്ലം അപ്പാരല്‍ ക്ലസ്റ്റര്‍ (കുടുംബശ്രീ) സിഒഇ പത്തനാപുരം
8 കൊല്ലം ന്യൂട്രിമിക്സ് ക്ലസ്റ്റര്‍ എസ്എന്‍ കോളജ് സിഒഇ പത്തനാപുരം
9 കൊല്ലം വേണാട് പൗള്‍ട്രി ഫാര്‍മേഴ്സ് കമ്പനി ലി ടികെഎം സിഒഇ
10 കൊല്ലം പാലരുവി ഫാര്‍മേഴ്സ് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് കമ്പനി സിഒഇ പെരുമണ്‍
11 കൊല്ലം ഗ്രീന്‍ ഗോള്‍ഡ് സൊസൈറ്റി ടികെഎം സിഒഇ, യുകെഎഫ് സിഒഇ
12 കോട്ടയം കിടങ്ങൂര്‍ അപ്പാരല്‍ പാര്‍ക്ക് (കുടുംബശ്രീ) സ്കൂള്‍ ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് ആന്‍ഡ് ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസ്
13 കോട്ടയം ന്യൂട്രാ മിക്സ് സെന്റ് തോമസ് പാല, സിഒഇ കിടങ്ങൂര്‍
14 കോട്ടയം റബര്‍ ക്ലസ്റ്റര്‍ കെഇ കോളജ് മാന്നാനം, ബെര്‍ക്മാന്‍സ് ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് സ്റ്റഡീസ് ചങ്ങനാശ്ശേരി
15 കോട്ടയം നീലൂര്‍ എഫ്‌പിഒ സെയിന്റ് ഗിറ്റ്സ് എംബിഎ, സെന്റ് തോമസ് പാല.
16 കോട്ടയം കാഡ്കോ കിടങ്ങൂര്‍ സിഒഇ
17 മലപ്പുറം മണ്ണാര്‍മല എഫ്‌പിഒ മലബാര്‍ പോളി
18 മലപ്പുറം കുടുംബശ്രീ ക്ലസ്റ്റര്‍ പെരുമ്പടപ്പ് എസ്എസ്എം പോളിടെക്നിക്
19 മലപ്പുറം എടക്കര എഗ്രോ ഇന്‍ഡസ്ട്രീസ് ഏറനാട് നോളജ് സിറ്റി
20 പത്തനംതിട്ട സമൃദ്ധി ഫുഡ് പ്രൊഡക്ട് മാക്ഫാസ്റ്റ്,

സെന്റ് തോമസ് റാന്നി

21 പത്തനംതിട്ട ബാംബൂ പ്രൊഡക്ട്സ് മാക്ഫാസ്റ്റ്,

സെന്റ് തോമസ് റാന്നി

22 കാസര്‍ഗോഡ് പാം പ്ലേറ്റ് മേക്കിംഗ് ക്ലസ്റ്റര്‍ എല്‍ബിഎസ് സിഒഇ കാസര്‍ഗോഡ്
23 കോഴിക്കോട് വടകര ഹാന്‍ഡ്‌ലൂം ക്ലസ്റ്റര്‍ എന്‍ഐടി കോഴിക്കോട്
24 കോഴിക്കോട് കേരള പപ്പടം ഫറൂക്ക് കോളജ്
25 കണ്ണൂര്‍ ബെല്‍ മെറ്റല്‍ ക്ലസ്റ്റര്‍ തലശ്ശേരി സിഒഇ
26 കണ്ണൂര്‍ കാഞ്ഞിലോട് വീവേഴ്സ് തലശ്ശേരി സിഒഇ
27 കണ്ണൂര്‍ കാഞ്ഞിലോട് വീവേഴ്സ് വിമല്‍ജ്യോതി ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് ആന്‍ഡ് റിസര്‍ച്ച്
28 പാലക്കാട് ഷൊര്‍ണൂര്‍ അഗ്രി ഇംപ്ലിമെന്റ്സ് ജിഇസി പാലക്കാട്,

ജവഹര്‍ സിഒഇ

29 പാലക്കാട് മണ്‍പാത്രങ്ങള്‍ ജവഹര്‍ സിഒഇ

മേഴ്സി കോളജ്

30 പാലക്കാട് പെരുവമ്പ് വീവിംഗ് ക്ലസ്റ്റര്‍ വിക്റ്റോറിയ കോളജ്

ലീഡ് കോളജ്

31 പാലക്കാട് ബ്രാസ് ആന്‍ഡ് ബെല്‍ മെറ്റല്‍ അഹല്യ സിഒഇ

ഗവ. പോളി പാലക്കാട്

32 പാലക്കാട് ബാംബൂ ക്ലസ്റ്റര്‍ ശ്രീപതി ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്, ഗവ. കോളജ് ചിറ്റൂര്‍

ഗവ. കോളജ് ചിറ്റൂര്‍

33 പാലക്കാട് വെള്ളിനേഴി കലാഗ്രാമം വിക്ടോറിയ സിഒഇ
34 പാലക്കാട് രാമശ്ശേരി ഇഡ്ഡലി ലീഡ് കോളജ്

മേഴ്സി കോളജ്

35 എറണാകുളം എടക്കാട്ടുവയല്‍ കുടുംബശ്രീ ടെയ്ലറിംഗ് ക്ലസ്റ്റര്‍ ടിഒസിഎച്ച് സിഒഇ,

കെഎംഇഎ സിഒഇ

36 എറണാകുളം പാംപാക്കുട ആര്‍ട്ടിസാന്‍സ് (ബ്ലോക്ക് കാര്‍പ്പെന്റേഴ്സ് ഇന്‍ഡസ്ട്രിയല്‍ സഹകരണ സംഘം) മുത്തൂറ്റ് ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി
37 തിരുവനന്തപുരം ബാലാരമപുരം- എക്കോടെക്സ് ഏഷ്യന്‍ സ്കൂള്‍ ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ്,

മരിയന്‍ സിഒഇ

38 തിരുവനന്തപുരം ബാലരാമപുരം ഹാന്‍ഡ്‌ലൂം ക്ലസ്റ്റര്‍-1 എല്‍ബിഎസ് കോളജ് ഫോര്‍ വിമന്‍
39 തിരുവനന്തപുരം കൊയര്‍ടെക്സ് ഏഷ്യന്‍ സ്കൂള്‍ ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ്,

മരിയന്‍ സിഒഇ

40 തിരുവനന്തപുരം റീഡ് ആന്‍ഡ് ബാംബു ഹാര്‍വിപുരം ഏഷ്യന്‍ സ്കൂള്‍ ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ്, മരിയന്‍ സിഒഇ

ഗവ. എന്‍ജി. കോളജ് ബാര്‍ട്ടണ്‍ഹില്‍

41 തിരുവനന്തപുരം റീഡ് ആന്‍ഡ് ബാംബു വെളിയന്നൂര്‍ ഏഷ്യന്‍ സ്കൂള്‍ ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ്, മരിയന്‍ സിഒഇ

ഗവ. എന്‍ജി. കോളജ് ബാര്‍ട്ടണ്‍ഹില്‍

42 തിരുവനന്തപുരം പപ്പട നിര്‍മാണ ക്ലസ്റ്റര്‍ ഏഷ്യന്‍ സ്കൂള്‍ ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ്, മരിയന്‍ സിഒഇ

ഗവ. എന്‍ജി. കോളജ് ബാര്‍ട്ടണ്‍ഹില്‍

43 തിരുവനന്തപുരം തിരുവനന്തപുരം എംബ്രോയ്ഡറി എല്‍ബിഎസ് കോളജ് ഫോര്‍ വിമന്‍
44 തിരുവനന്തപുരം കോട്ടുകാല്‍ ഹാന്‍ഡ്‌ലൂം ക്ലസ്റ്റര്‍ രാജധാനി ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സയന്‍സ് ആന്‍ഡ് ടെക്നോളജി
45 തിരുവനന്തപുരം കേരള ആര്‍ട്സ് ആന്‍ഡ് ക്രാഫ്റ്റ്സ് വില്ലേജ് വെള്ളാര്‍ ഐഎംകെ
46 തിരുവനന്തപുരം ബാലരാമപുരം ഹാന്‍ഡ്‌ലൂം ക്ലസ്റ്റര്‍-2 ഏഷ്യന്‍ സ്കൂള്‍ ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ്,

മരിയന്‍ സിഒഇ

47 തിരുവനന്തപുരം അഗ്രി തനിമ ഫാര്‍മേഴ്സ് പ്രൊഡ്യൂസര്‍ കമ്പനി ലിമിറ്റഡ് ഏഷ്യന്‍ സ്കൂള്‍ ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ്, മരിയന്‍ സിഒഇ

ഗവ. എന്‍ജി. കോളജ് ബാര്‍ട്ടണ്‍ഹില്‍

48 തൃശൂര്‍ നോട്ബുക് ക്ലസ്റ്റര്‍ ജിഇസി തൃശൂര്‍
49 തൃശൂര്‍ എളവള്ളി ക്ലസ്റ്റര്‍ വിദ്യ അക്കാദമി ഓഫ് സയന്‍സ് ആന്‍ഡ് ടെക്നോളജി
50 തൃശൂര്‍ കൂത്താംപള്ളി ക്ലസ്റ്റര്‍ ജ്യോതി സിഒഇ
51 തൃശൂര്‍ വെളിച്ചെണ്ണ ക്ലസ്റ്റര്‍ ഗവ. പോളി ചേലക്കര
52 തൃശൂര്‍ ചേര്‍പ്പ് കരകൗശല ക്ലസ്റ്റര്‍ സഹൃദയ കോളജ്
53 വയനാട് ബാണ അഗ്രോ പ്രോസസിംഗ് കമ്പനി (കുടുംബശ്രീ) മീനങ്ങാടി പോളിടെക്നിക്, മേപ്പാടി പോളിടെക്നിക്

ബാച്ച് 2 

ക്ര.ന. ജില്ല ക്ലസ്റ്റര്‍ മെന്റര്‍ സ്ഥാപനം വിഭാഗം
54 കണ്ണൂര്‍ മയില്‍ എഫ്‌പിഒ എന്‍ഐടി കോഴിക്കോട് എഫ്‌പിഒ
55 തൃശൂര്‍ ഫര്‍ണിച്ചര്‍ ക്ലസ്റ്റര്‍ തൃശൂര്‍ ജ്യോതി എന്‍ജിനീയറിംഗ് കോളജ്   നിര്‍മാണം
56 തൃശൂര്‍ കൊത്താംപുള്ളി ക്ലസ്റ്റര്‍ ജ്യോതി എന്‍ജിനീയറിംഗ് കോളജ് നിര്‍മാണം
57 കണ്ണൂര്‍ ഫര്‍ണിച്ചര്‍ ക്ലസ്റ്റര്‍ തളിപ്പറമ്പ തലശ്ശേരി എന്‍ജി. കോളജ് നിര്‍മാണം
58 കണ്ണൂര്‍ ഓഫ്സെറ്റ് പ്രിന്റിംഗ് ക്ലസ്റ്റര്‍ കണ്ണൂര്‍ വിമല്‍ ജ്യോതി കോളജ് നിര്‍മാണം
59 എറണാകുളം പെരുമ്പാവൂര്‍ പ്ലൈവുഡ് ക്ലസ്റ്റര്‍ ടിഒസിഎച്ച് ആന്‍‍ഡ് രാജഗിരി എസ്എസ് നിര്‍മാണം
60 എറണാകുളം കാലടി റൈസ് മില്‍ ആദി ശങ്കര ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി ആന്‍ഡ് മോര്‍ണിഗ് സ്റ്റാര്‍ നിര്‍മാണം
61 എറണാകുളം ആലുവ പ്ലാസ്റ്റിക്സ് രാജഗിരി എസ്എസ് ആന്‍ഡ് കെഎംഇഎ നിര്‍മാണം
62 എറണാകുളം വെസ്റ്റ് മലബാര്‍ പ്ലൈവുഡ് എസ്‌സിഎംഎസ് നിര്‍മാണം
63 മലപ്പുറം വള്ളുവനാട് വുഡ് ക്ലസ്റ്റര്‍ മലബാര്‍ പോളിടെക്നിക് നിര്‍മാണം
64 കൊല്ലം കൊല്ലം കശുവണ്ടി ക്ലസ്റ്റര്‍ ടികെഎം കോളജ് ഓഫ് എന്‍ജിനീയറിംഗ് നിര്‍മാണം
65 കൊല്ലം വുഡ് എംപയര്‍ ക്ലസ്റ്റര്‍ ചടയമംഗലം കോളജ് ഓഫ് എന്‍ജിനീയറിംഗ് പെരുമണ്‍ നിര്‍മാണം

ആഭ്യന്തര സമിതികള്‍

നിർദ്ദിഷ്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി കെ-ഡിസ്കിന് ഇനിപ്പറയുന്ന ആഭ്യന്തര സമിതികളുണ്ട്.

ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്‌സ് മാനേജ്‌മെന്റിനും കോംപിറ്റൻസി ഡെവലപ്‌മെന്റിനുമായി ഇനിപ്പറയുന്ന ഒരു ടാലന്റ് സ്‌കൗട്ടിംഗ് കമ്മിറ്റി രൂപീകരിക്കും, അത് കെ-ഡിസ്‌കിലെ കൺസൾട്ടന്റുമാരെയും മുതിർന്ന സ്ഥാനങ്ങളിലേക്കുള്ളവരേയും കണ്ടെത്തി നിയോഗിക്കാൻ ശുപാർശ ചെയ്യും:

 1. മെമ്പർ സെക്രട്ടറി
 2. വൈസ് ചാൻസലർ, എപിജെ അബ്ദുൾ കലാം സാങ്കേതിക സര്‍വ്വകലാശാ
 3. വൈസ് ചാൻസലർ, ഡിജിറ്റൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് കേരള
 4. എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ (ആസൂത്രണം, കഴിവ് വികസനം, ഇന്നൊവേഷൻ സിസ്റ്റംസ്)
 5. സീനിയർ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസർ
 6. എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി നോമിനേറ്റ് ചെയ്ത സ്വതന്ത്ര അംഗങ്ങളിൽ ഒരാൾ

കേരള സർക്കാരിന്റെ സ്റ്റോർ പർച്ചേസ് മാനുവൽ അനുസരിച്ചാണ് സംഭരണം. സ്റ്റോർ പർച്ചേസ് മാനുവലിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത ഘടകങ്ങൾക്കായി ഇന്ത്യാ ഗവൺമെന്റിന്റെ പൊതു സാമ്പത്തിക നിയമങ്ങൾ പിന്തുടരും. കെ-ഡിസ്‌കിന് ആവശ്യമായ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെയും സേവനങ്ങളുടെയും സംഭരണം അംഗീകരിക്കുന്ന സംഭരണ സമിതി ഇനിപ്പറയുന്നവരെ ഉള്‍പ്പെടുത്തി രൂപീകരിക്കുന്നു:

 1. മെമ്പർ സെക്രട്ടറി
 2. ഫിനാൻസ് സെക്രട്ടറി, കേരള സര്‍ക്കാര്‍ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സെക്രട്ടറി റാങ്കിൽ കുറയാത്ത നോമിനി
 3. എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ (ഇന്നവേഷൻ ടെക്നോളജീസ്)
 4. എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ (മാനേജ്മെന്റ് സർവീസസ്)
 5. സീനിയര്‍ ഫിനാന്‍സ് ഓഫീസര്‍
 6. എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി നോമിനേറ്റ് ചെയ്ത സ്വതന്ത്ര അംഗങ്ങളിൽ ഒരാൾ

ഉയർന്ന പ്രശ്നസാധ്യത ഉൾപ്പെടുന്ന നൂതന പദ്ധതികൾ പ്രത്യേകം പരിശോധിക്കുന്നതിനുള്ള റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റ് കമ്മിറ്റിയില്‍ ഇനിപ്പറയുന്നവരായിരിക്കും അംഗങ്ങൾ. കെ-ഡിസ്കിന്റെ മുഴുവൻ നവീകരണ പ്രക്രിയയിലും റിസ്ക് മാനേജ്‌മെന്റ് ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള തന്ത്രങ്ങൾ കമ്മിറ്റി രൂപപ്പെടുത്തുകയും റിസ്ക് മാനേജ്‌മെന്റിന്റെ ഫലപ്രാപ്തി നിരീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു

 1. എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് വൈസ് ചെയർപേഴ്‌സൺ
 2. മെമ്പർ സെക്രട്ടറി
 3. ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ, സ്റ്റാർട്ട്-അപ്പ് മിഷൻ
 4. എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ (പ്ലാനിംഗ് കോംപിറ്റൻസി ഡെവലപ്‌മെന്റ് ആൻഡ് ഇന്നൊവേഷൻ സിസ്റ്റംസ്)
 5. അഞ്ച് വർഷത്തേക്ക് എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി നോമിനേറ്റ് ചെയ്ത സ്വതന്ത്ര അംഗങ്ങളിൽ ഒരാൾ

ഇനിപ്പറയുന്ന അംഗങ്ങൾ ഇന്റേണൽ ഓഡിറ്റ് കമ്മിറ്റിയിലുണ്ടാകും. ഇവര്‍ ഇന്റേണല്‍ ഓഡിറ്റ് സംവിധാനങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കും.

 1. എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ (മാനേജ്മെന്റ് സർവീസസ്)
 2. സീനിയര്‍ ഫിനാന്‍സ് ഓഫീസര്‍
 3. ഫിനാൻസ് മാനേജർ
 4. സംഭരണ മാനേജർ
 5. പ്രോഗ്രാം മാനേജർമാരിൽ ഒരാൾ (റൊട്ടേഷൻ അടിസ്ഥാനത്തിൽ)

കെ-ഡിസ്‌കിന്റെ പ്രോഗ്രാമുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവിധ പ്രചാരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കുന്നതിനും പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിനും അംഗീകരിക്കുന്നതിനുമായി രൂപീകരിച്ച മീഡിയ കമ്മിറ്റിയില്‍ ഇനിപ്പറയുന്നവരാണ് അംഗങ്ങൾ.

 1. കെ. മനോജ് കുമാർ (ചെയർമാൻ)
 2. ബിജു പരമേശ്വരൻ (കൺവീനർ)
 3. ഡോ. അരുൺ സുരേന്ദ്രൻ
 4. മനോജ് കൃഷ്ണൻ
 5. ലക്ഷ്മി കെ.ജെ.

An Internal Committee (IC) on sexual harassment of women at work place has been duly constituted in K-DISC as per Proceedings No. 528/2022/KDISC dated 31.10.2022.

K-DISC is committed to fostering a safe and respectful work environment for all individuals associated with our organization. Sexual harassment is a serious violation of these principles, and K-DISC has a zero tolerance policy towards sexual harassment.

Anyone who experiences or witnesses sexual harassment is strongly encouraged to report it immediately to anyone of the Internal Committee members mentioned below. All instances of sexual harassment will be treated with utmost seriousness and confidentiality, and appropriate action will be taken swiftly.

കെ-ഡിസ്‌കിന്റെ പ്രോഗ്രാമുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവിധ പ്രചാരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കുന്നതിനും പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിനും അംഗീകരിക്കുന്നതിനുമായി രൂപീകരിച്ച മീഡിയ കമ്മിറ്റിയില്‍ ഇനിപ്പറയുന്നവരാണ് അംഗങ്ങൾ.

 1. Executive Director (Management Services) : SAJITHA P.P.
 2. Director, KKEM (Gender & Labour) : Dr. P.S. SREEKALA
 3. Senior Administrative Officer : SHEELA.G
 4. Finance Officer : JASEELA T.P.
 5. Former Social Advisor, KDISC : Dr. GITA GOPAL
 6. Assistant Section Officer : JAGANNATH C.R.
 7. Assistant General Manager : DEEPTHY MOHAN

താഴെപ്പറയുന്നവരെ അംഗങ്ങളാക്കി കെ-ഡിസ്‌കിന്റെ ഭൗതിക- ഇലക്‌ട്രോണിക് ലൈബ്രറികള്‍ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ലൈബ്രറി ഉപദേശക സമിതി രൂപീകരിക്കുന്നു. സ്ഥാപനത്തിലെ ജീവനക്കാർക്കും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഗവേഷകര്‍ക്കും വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ലൈബ്രറി ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. ഇതിന് CMIE, JSTOR, Indiastat, Web of Science, EPW റിസർച്ച് ഫൗണ്ടേഷൻ ഓൺലൈൻ സേവനങ്ങൾ, ടെയ്‌ലർ, ഫ്രാൻസിസ് കേംബ്രിഡ്ജ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി പ്രസ്സ്, ബ്ലാക്ക്‌വെൽ പബ്ലിഷിംഗ്, സ്പ്രിംഗർ ലിങ്ക്, സേജ് ജേണലുകൾ, വൈലി ഓൺലൈൻ, EBSCO, IEEE തുടങ്ങിയ സബ്‌സ്‌ക്രിപ്‌ഷനുകൾക്കുള്ള കിൻഡിൽ സേവനങ്ങൾ എന്നിവയ്‌ക്കായി ഓൺലൈൻ സബ്‌സ്‌ക്രിപ്‌ഷനുകളുണ്ട്.

 1. ഷാജി എ. (ചെയർമാൻ)
 2. ഡോ. വിഷ്ണു വിജയൻ എം.എ. (കൺവീനർ)
 3. ഡോ.പി.വി. ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ
 4. സജിത പി.പി.
 5. അജിത് കുമാർ എൻ.കെ.
 6. ദീപ്തി മോഹൻ
 7. ഷക്കീല കെ.ടി.
 8. ബിജു എസ്. നാരായൺ

ഔദ്യോഗിക ഭാഷ മലയാളം_കെ-ഡിസ്ക് ഔദ്യോഗിക ഭാഷ സമിതി

അധ്യക്ഷ

 1. അധ്യക്ഷന്‍ – ശ്രീമതി. സജിത പി.പി. ഇ.ഡി.(മാനേജ്‌മെന്റ് സര്‍വ്വീസസ്) കെ-ഡിസ്‌ക് 
 2. കൺവീനർ – ശ്രീ. ബിജു. പരമേശ്വരന്‍കണ്‍സള്‍ട്ടന്റ്കെ-ഡിസ്‌ക് 
 3. ഡോ. ദീപാ പി. ഗോപിനാഥ്കണ്‍സള്‍ട്ടന്റ്കെ-ഡിസ്‌ക് 
 4. ഡോ. നിമ്മി. ജെ.എസ്.സീനിയര്‍ പ്രോഗ്രാം എക്‌സിക്യുട്ടീവ്കെ-ഡിസ്‌ക് 
 5. ശ്രീമതി. അരുണിമ എ.സീനിയര്‍ പ്രോഗ്രാം എക്‌സിക്യുട്ടീവ്കെ-ഡിസ്‌ക്